Notariusz Barbara Uroda-Bieszczad

Kancelaria Notarialna

Telefon

32 268 40 07
535 565 558

Email

notariusz@
urodabieszczad.pl

Kancelaria

ul. 3 Maja 14
41-300 Dąbrowa Górnicza

Godziny urzędowania

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

Czynności i opłaty

Zgodnie z art. 79 Prawa o notariacie notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
  doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT. Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • podatek od spadków i darowizn;
 • opłatę sądową.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat (taksy notarialnej, podatków VAT, PCC i SiD, opłaty sądowej, itp.) prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną

Telefony do Kancelarii:

tel. 32 268 40 07
tel.kom. 535 565 558

Adres:

ul. 3 Maja 14
41-300 Dąbrowa Górnicza

E-mail

notariusz@urodabieszczad.pl

4 + 7 =