Notariusz Barbara Uroda-Bieszczad

Kancelaria Notarialna

Notariusz Sosnowiec

Telefon

32 268 40 07
535 565 558

Notariusz Będzin

Email

notariusz@
urodabieszczad.pl

Notariusz Dąbrowa Górnicza

Kancelaria

ul. 3 Maja 14
41-300 Dąbrowa Górnicza

Kancelaria Notarialna Dąbrowa Górnicza

Godziny urzędowania

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

Czynności i opłaty

Zgodnie z art. 79 Prawa o notariacie notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
  doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Dokumenty

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, w każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez Kancelarię Notarialną.

Zbycie nieruchomości gruntowej (sprzedaż, darowizna)
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. akt notarialny, akt własności ziemi postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej nieruchomości wraz wyrysem z mapy ewidencyjnej (w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu zagospodarowania przestrzennego,
 • zaświadczenie wskazujące, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji,
 • zaświadczenie wydane przez właściwego Starostę Powiatowego, że przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, w przypadkach jeżeli decyzja taka została wydana,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z mapą z projektem podziału, w przypadkach kiedy nastąpił podział geodezyjny,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadkach jeżeli własność nieruchomości przysługuje na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
 • umowa kredytowa (do wglądu) – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, natomiast kiedy ustanowienie hipoteki nastąpi w akcie notarialny – oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki,
 • wartość rynkowa nieruchomości.
Zbycie lokalu mieszkalnego (sprzedaż, darowizna),
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. akt notarialny, akt własności ziemi postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadkach jeżeli własność nieruchomości przysługuje na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
 • zaświadczenie wskazujące, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych (na życzenie strony kupującej),
 • zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w opłatach eksploatacyjnych dotyczących przedmiotowego lokalu (na życzenie strony kupującej),
 • umowa kredytowa (do wglądu) – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, natomiast kiedy ustanowienie hipoteki nastąpi w akcie notarialny – oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki,
 • wartość rynkowa nieruchomości.
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (sprzedaż, darowizna),
 • numer księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona,
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. akt notarialny, akt własności ziemi postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • zaświadczenie ze Spółdzielni odnośnie przysługiwania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • w przypadku konieczności założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej odnośnie działki na której stoi blok oraz zaświadczenie ze Spółdzielni ze szczegółowym opisem lokalu,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadkach jeżeli własność nieruchomości przysługuje na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych (na życzenie strony kupującej),
 • zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w opłatach eksploatacyjnych dotyczących przedmiotowego lokalu (na życzenie strony kupującej), § umowa kredytowa (do wglądu) – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, natomiast kiedy ustanowienie hipoteki nastąpi w akcie notarialny – oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki,
 • wartość rynkowa nieruchomości.
Akt poświadczenia dziedziczenia,
 • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka osoby zmarłej, w przypadkach kiedy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim w chwili śmierci,
 • odpis skrócony aktów urodzenia, a w przypadku zmiany nazwisk – aktów małżeństwa spadkobierców,
 • numer PESEL osoby zmarłej (dowód osobisty osoby zmarłej),
 • testament, w tym także testament odwołany,
 • wypisy aktów notarialnych obejmujące oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w przypadkach, w przypadku kiedy takie oświadczenia były składane lub umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, w przypadku kiedy były zawarte,
 • numery ksiąg wieczystych, jeżeli w skład spadku wchodziły nieruchomości lub prawa, dla których są prowadzone księgi wieczyste.
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
 • informacja o testamentach spadkodawcy,
 • informacja o spadkobiercach, którzy już spadek odrzucili oraz informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych (imiona i nazwiska tych osób, adresy aktualnego zamieszkania).
Testament,
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania),
 • w przypadku testamentów z zapisem windykacyjnym – dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem zapisu tj. numer księgi wieczystej lub podstawa nabycia.
Pełnomocnictwo.
 • dane osoby pełnomocnika lub pełnomocników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
 • zakres pełnomocnictwa – do czego pełnomocnik ma zostać upoważniony (w jakich sprawach będzie mógł reprezentować mocodawcę),

Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest stawiennictwo mocodawcy (osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa), obecność pełnomocnika nie jest konieczna.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną

Telefony do Kancelarii:

tel. 32 268 40 07
tel.kom. 535 565 558

Adres:

ul. 3 Maja 14
41-300 Dąbrowa Górnicza

E-mail

notariusz@urodabieszczad.pl

4 + 6 =