• Notariusz Sosonowiec
 • Notariusz Będzin

Kancelaria

Kontakt:

ul. 3 Maja 14

41-300 Dąbrowa Górnicza


tel. 32 268 40 07

tel.kom. 535 565 558

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 900 - 1700


Istnieje możliwość dopasowania godzin funkcjonowania kancelarii do Państwa indywidualnych potrzeb, również poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy. Prosimy jednak o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.
Lokalizacja Kancelarii umożliwia w łatwy i wygodny sposób dojechać do naszej Kancelarii ze wszystkich miast regionu: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Gliwice, Jaworzno, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Zabrze, Zawiercie.

Formularz kontaktowy

: 3 + 5 =
free contact joomla module

Czynności i opłaty

Zgodnie z art. 79 Prawa o notariacie notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT. Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • podatek od spadków i darowizn;
 • opłatę sądową.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat (taksy notarialnej, podatków VAT, PCC i SiD, opłaty sądowej, itp.) prosimy o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Dokumenty

Do każdego aktu notarialnego niezbędne są dane stron, takie jak: imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania, numery PESEL, numery dowodów osobistych, identyfikatory podatkowe NIP – w przypadku osób czynnie prowadzących działalność gospodarczą.

Wymienione poniżej dokumenty są dokumentami przykładowymi i typowymi przy konkretnych czynnościach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt.

 • • Zbycie nieruchomości gruntowej (sprzedaż, darowizna), Open or Close
  § numer księgi wieczystej,
  § podstawa nabycia nieruchomości (np. akt notarialny, akt własności ziemi postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
  § wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej nieruchomości wraz wyrysem z mapy ewidencyjnej (w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej),
  § zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu zagospodarowania przestrzennego,
  § zaświadczenie wskazujące, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji,
  § zaświadczenie wydane przez właściwego Starostę Powiatowego, że przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
  § ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, w przypadkach jeżeli decyzja taka została wydana,
  § ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z mapą z projektem podziału, w przypadkach kiedy nastąpił podział geodezyjny,
  § zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - w przypadkach jeżeli własność nieruchomości przysługuje na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
  § umowa kredytowa (do wglądu) – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, natomiast kiedy ustanowienie hipoteki nastąpi w akcie notarialny – oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki,
  § wartość rynkowa nieruchomości.


  Kancelaria Notarialna Dąbrowa Górnicza
 • • Zbycie lokalu mieszkalnego (sprzedaż, darowizna), Open or Close
  § numer księgi wieczystej,
  § podstawa nabycia nieruchomości (np. akt notarialny, akt własności ziemi postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
  § zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - w przypadkach jeżeli własność nieruchomości przysługuje na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
  § zaświadczenie wskazujące, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji,
  § zaświadczenie o braku osób zameldowanych (na życzenie strony kupującej),
  § zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w opłatach eksploatacyjnych dotyczących przedmiotowego lokalu (na życzenie strony kupującej),
  § umowa kredytowa (do wglądu) – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, natomiast kiedy ustanowienie hipoteki nastąpi w akcie notarialny – oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki,
  § wartość rynkowa nieruchomości.


  Notariusz Dąbrowa Górnicza
 • • Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (sprzedaż, darowizna), Open or Close
  § numer księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona,
  § podstawa nabycia nieruchomości (np. akt notarialny, akt własności ziemi postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
  § zaświadczenie ze Spółdzielni odnośnie przysługiwania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  § w przypadku konieczności założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej odnośnie działki na której stoi blok oraz zaświadczenie ze Spółdzielni ze szczegółowym opisem lokalu,
  § zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - w przypadkach jeżeli własność nieruchomości przysługuje na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
  § zaświadczenie o braku osób zameldowanych (na życzenie strony kupującej),
  § zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w opłatach eksploatacyjnych dotyczących przedmiotowego lokalu (na życzenie strony kupującej), § umowa kredytowa (do wglądu) – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, natomiast kiedy ustanowienie hipoteki nastąpi w akcie notarialny – oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki,
  § wartość rynkowa nieruchomości.


  Kancelaria Notarialna Dąbrowa Górnicza
 • • Akt poświadczenia dziedziczenia, Open or Close
  § odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
  § odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka osoby zmarłej, w przypadkach kiedy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim w chwili śmierci,
  § odpis skrócony aktów urodzenia, a w przypadku zmiany nazwisk - aktów małżeństwa spadkobierców,
  § numer PESEL osoby zmarłej (dowód osobisty osoby zmarłej),
  § testament, w tym także testament odwołany,
  § wypisy aktów notarialnych obejmujące oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w przypadkach, w przypadku kiedy takie oświadczenia były składane lub umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, w przypadku kiedy były zawarte,
  § numery ksiąg wieczystych, jeżeli w skład spadku wchodziły nieruchomości lub prawa, dla których są prowadzone księgi wieczyste.


  Notariusz Dąbrowa Górnicza
 • • Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Open or Close
  § odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
  § informacja o testamentach spadkodawcy,
  § informacja o spadkobiercach, którzy już spadek odrzucili oraz informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych (imiona i nazwiska tych osób, adresy aktualnego zamieszkania).


  Kancelaria Notarialna Dąbrowa Górnicza
 • • Testament, Open or Close
  § dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania),
  § w przypadku testamentów z zapisem windykacyjnym - dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem zapisu tj. numer księgi wieczystej lub podstawa nabycia.


  Notariusz Będzin
 • • Pełnomocnictwo. Open or Close
  § dane osoby pełnomocnika lub pełnomocników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
  § zakres pełnomocnictwa – do czego pełnomocnik ma zostać upoważniony (w jakich sprawach będzie mógł reprezentować mocodawcę),

  Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest stawiennictwo mocodawcy (osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa), obecność pełnomocnika nie jest konieczna.

  Notariusz Sosnowiec