Notariusz Barbara Uroda Bieszczad

Zbycie lokalu mieszkalnego (sprzedaż, darowizna)

Do każdego aktu notarialnego niezbędne są dane stron, takie jak: imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania, numery PESEL, numery dowodów osobistych, identyfikatory podatkowe NIP – w przypadku osób czynnie prowadzących działalność gospodarczą.

Wymienione poniżej dokumenty są dokumentami przykładowymi i typowymi przy konkretnych czynnościach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną

numer księgi wieczystej

podstawa nabycia nieruchomości (np. akt notarialny, akt własności ziemi postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)

zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - w przypadkach jeżeli własność nieruchomości przysługuje na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku)

zaświadczenie wskazujące, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji

zaświadczenie o braku osób zameldowanych (na życzenie strony kupującej)

zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w opłatach eksploatacyjnych dotyczących przedmiotowego lokalu (na życzenie strony kupującej)

umowa kredytowa (do wglądu) – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, natomiast kiedy ustanowienie hipoteki nastąpi w akcie notarialny – oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki

wartość rynkowa nieruchomości

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną

Telefony do Kancelarii:

tel. 32 268 40 07
tel.kom. 535 565 558

Adres:

ul. 3 Maja 14
41-300 Dąbrowa Górnicza

E-mail

notariusz@urodabieszczad.pl

9 + 10 =