Notariusz Barbara Uroda Bieszczad

Zbycie nieruchomości gruntowej (sprzedaż, darowizna)

numer księgi wieczystej

podstawa nabycia nieruchomości (np. akt notarialny, akt własności ziemi postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)

wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej nieruchomości wraz wyrysem z mapy ewidencyjnej (w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej)

zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu zagospodarowania przestrzennego

zaświadczenie wskazujące, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji

zaświadczenie wydane przez właściwego Starostę Powiatowego, że przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,

ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, w przypadkach jeżeli decyzja taka została wydana

ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z mapą z projektem podziału, w przypadkach kiedy nastąpił podział geodezyjny

zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - w przypadkach jeżeli własność nieruchomości przysługuje na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku)

umowa kredytowa (do wglądu) – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, natomiast kiedy ustanowienie hipoteki nastąpi w akcie notarialny – oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki

wartość rynkowa nieruchomości

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną

Telefony do Kancelarii:

tel. 32 268 40 07
tel.kom. 535 565 558

Adres:

ul. 3 Maja 14
41-300 Dąbrowa Górnicza

E-mail

notariusz@urodabieszczad.pl

11 + 11 =