Notariusz Barbara Uroda Bieszczad

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (sprzedaż, darowizna)

Do każdego aktu notarialnego niezbędne są dane stron, takie jak: imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania, numery PESEL, numery dowodów osobistych, identyfikatory podatkowe NIP – w przypadku osób czynnie prowadzących działalność gospodarczą.

Wymienione poniżej dokumenty są dokumentami przykładowymi i typowymi przy konkretnych czynnościach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną

numer księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona

podstawa nabycia nieruchomości (np. akt notarialny, akt własności ziemi postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)

zaświadczenie ze Spółdzielni odnośnie przysługiwania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

w przypadku konieczności założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej odnośnie działki na której stoi blok oraz zaświadczenie ze Spółdzielni ze szczegółowym opisem lokalu

zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - w przypadkach jeżeli własność nieruchomości przysługuje na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku)

zaświadczenie o braku osób zameldowanych (na życzenie strony kupującej)

zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w opłatach eksploatacyjnych dotyczących przedmiotowego lokalu (na życzenie strony kupującej), § umowa kredytowa (do wglądu) – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, natomiast kiedy ustanowienie hipoteki nastąpi w akcie notarialny – oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki

wartość rynkowa nieruchomości

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną

Telefony do Kancelarii:

tel. 32 268 40 07
tel.kom. 535 565 558

Adres:

ul. 3 Maja 14
41-300 Dąbrowa Górnicza

E-mail

notariusz@urodabieszczad.pl

1 + 12 =