Dokumenty spadkowe

akt poświadczenia

W zakresie przygotowywania dokumentów spadkowych w Kancelarii Notarialnej są obsługiwani zarówno klienci, którzy chcą rozdysponować swój majątek po śmierci, jak i osoby, które prawnie go przejęły. W ramach czynności notarialnych zostają sporządzone:

  • testamenty,
  • akty poświadczenia dziedziczenia,
  • odrzucenie spadku.

 

Testament u notariusza

Co do zasady osoba, która chce rozporządzać posiadanym majątkiem na wypadek swojej śmierci, nie musi spisywać testamentu u notariusza. Wystarczy odręcznie spisana treść z datą oraz podpisem. Taki dokument może sporządzić każda osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych. Ponadto musi być świadoma w podejmowaniu decyzji – bez nacisku ze strony osób trzecich.

Testament w formie aktu notarialnego musi zostać spisany, jeśli w jego treści znajduje się zapis windykacyjny, który określa, że konkretny składnik majątku przypada konkretnej osobie w chwili otwarcia spadku. Niezależnie od tego, dokument warto spisać w kancelarii notarialnej, ponieważ w takiej formie jest trudny do sądowego podważenia. Ponadto jego oryginał pozostaje u notariusza, a informacja o istnieniu testamentu zostaje umieszczona w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Bliscy mogą go zatem łatwiej odnaleźć, a sam akt jest zabezpieczony przed zniszczeniem lub zgubieniem.

 

Poświadczenie dziedziczenia

Zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego do wypełnienia wielu formalności związanych z nabyciem dóbr po osobie zmarłej, konieczne jest okazanie dokumentu, który potwierdza, że jest się uprawnionym do ich odbioru. W tym celu w sądzie może odbyć się postępowanie spadkowego, którego wynikiem będzie wydanie postanowienia o nabyciu spadku.

Jeśli jednak wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału majątku zmarłego i stawią się jednocześnie w Kancelarii Notarialnej, notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Dokument ma takie same skutki jak prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku i zostaje zarejestrowany w Rejestrze Krajowym PL.

 

Odrzucenie spadku

Spadek nie zawsze musi wiązać się z korzyściami majątkowymi dla spadkobierców. W skład masy spadkowej wliczają się również ewentualne zadłużenia oraz wierzytelności, a ich spłata spoczywa wtedy na osobach, które dziedziczą po osobie zmarłej w sposób ustawowy lub testamentowy.

Jeśli znajdują się państwo w takiej sytuacji, istnieje możliwość zrzeczenia się dziedziczenia poprzez notarialne odrzucenie spadku. Takie oświadczenie można złożyć w kancelarii nie później niż przed upływem 6 miesięcy liczonych od daty uzyskania informacji o możliwości dziedziczenia masy spadkowej.

 

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU

TESTAMENT