Umowy sprzedaży i darowizny

klucze na dłoni

Kancelaria Notarialna zajmuje się sporządzaniem umów sprzedaży i darowizny w formie aktów notarialnych. Według przepisów prawa jedynie sprzedaż lub darowizna nieruchomości, na przykład mieszkania, domu, lokalu usługowego, garażu, wymaga wizyty u notariusza. W większości pozostałych przypadków wystarczy zwykła umowa pisemna z ewentualnym notarialnym poświadczeniem podpisu. Podczas odczytywania treści aktu notarialnego związanego ze sprzedażą lub darowizną muszą być obecne obydwie strony, których dotyczy umowa.
Prawa własnościowe przechodzą na kupującego lub obdarowywanego w momencie złożenia podpisów pod aktem notarialnym w kancelarii. Tym samym osoby te są zobligowane do:

  • w przypadku kupna nieruchomości – zawiadomienia urzędu o zawarciu umowy w celu naliczenia podatku od nieruchomości dla nowego właściciela,
  • w przypadku darowizny nieruchomości – zapłaty podatku, o ile wartość nieruchomości nie mieści się w granicach kwoty wolnej od podatku lub osoba obdarowywana jest małżonkiem, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zstępnym lub wstępnym (i spełnia warunki wskazane w art. 4a ustawy o podatku do spadków i darowizn).

 

Dokumentacja do umowy w formie aktu notarialnego

Do sporządzenia umów w formie aktu notarialnego potrzebne są dane obydwu stron, które zawierają je pomiędzy sobą, a także dokumenty dotyczące nieruchomości lub innej sprzedawanej/darowanej rzeczy. W zależności od rodzaju własności będą to między innymi:

  • numer księgi wieczystej,
  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
  • podstawa nabycia nieruchomości,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący przeznaczenia działki lub decyzja o warunkach zabudowy,
  • wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży).

W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z dostarczeniem pełnej dokumentacji należy skontaktować się z notariuszem.

 

SPRZEDAŻ/DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

SPRZEDAŻ/DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

SPRZEDAŻ/DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU